ទិវានារីអន្តរជាតិ Women's Day   

អង្គការបាល់ទាត់ដើម្បីជីវិតសហការជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោននឹងរៀបចំទិវានារីអន្តរ ជាតិឆ្នាំ ២០១៩ នៅថ្ងៃទី 8 ខែមីនាខាងមុខនេះ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅកីឡដ្ឋាន RSN ចាប់ពីម៉ោង ៧:៣០ព្រឹកតទៅ។ កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្តើមជាមួយសកម្មភាពផ្សេងៗគ្នាដែលយើងនឹង និយាយអំពីសមភាពយេនឌ័រ និងសារៈសំខាន់នៃប្រធានបទនេះ។ បន្ទាប់ពីសកម្មភាពសិក្ខាសាលានា ពេលព្រឹកចប់ យើងនឹងរៀបចំការប្រកួតបាល់ទាត់សំរាប់អ្នកចូលរួមវ័យក្មេងទាំងអស់របស់យើង។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ឃើញយើងនៅក្នុងសកម្មភាពទាំងនេះ និងលើកទឹកចិត្តក្មេងៗរបស់យើង ពួកយើងសូមស្វាគមន៍!


Football for Life collaborates with Phnom Penh Crown FC and organize Women's day 2019 at 8th March. This event will take place at RSN stadium from 7.30 am. Program will start with different activities where we will talk about gender equality and how important this topic is. After this morning workshop activities, we will organize football tournament for all of our young participants.
If you want to see us in action and cheer up our kids, you're welcome!